1. Erasmus+ - Uvod

Erasmus+ je jedinečný program, ktorého snahou je podporiť pracovné vyhliadky a osobný rozvoj mladých ľudí, ako aj pomôcť našim systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže poskytnúť výučbu a vzdelávanie, ktoré dajú ľuďom zručnosti potrebné pre dnešný pracovný trh a spoločnosť, ako aj do budúcnosti.

Ak sa chcete dozvedieť o financovaní EÚ pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy alebo športu, táto brožúra je určená pre vás.

Nasledujúce strany vám poskytnú základné informácie o hlavných príležitostiach, ktoré sú v týchto oblastiach k dispozícii. Podrobnejšie informácie nájdete v Príručke programu Erasmus+.


Integrovaný program

Program Erasmus+ pozostáva z 3 kľúčových akcií:

  • Kľúčová akcia 1: Príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility pre študentov, doktorandov, učňov, mladých dobrovoľníkov a mladých vo všeobecnosti, ako aj pre učiteľov, školiteľov, lektorova pracovníkov s mládežou.

  • Kľúčová akcia 2: Príležitosť budovať partnerstvá, ktoré podporujú spoluprácu medzi vzdelávacími, odbornými a mládežníckymi inštitúciami a organizáciami, ako aj v rámci nich, a takisto medzi svetmi vzdelávania a práce.

  • Kľúčová akcia 3: Podpora procesov reflexie, dialógu a budovania dôkazov potrebných na uskutočnenie reformy vzdelávania, odbornej prípravy a opatrení a systémov pre mládež.


Príležitosti pre všetkých

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti pre:

  • vysokoškolských študentov a žiakov odborného vzdelávania, aby študovali a získavali odborné a pracovné skúsenosti v zahraničí (vrátane mobility z a do Európy v oblasti vysokoškolského vzdelá­vania);

  • mladých ľudí, aby sa zúčastňovali na nadnárodných mládežníckych výmenných pobytoch a dobrovoľníckej činnosti (vrátane z a do Európy);

  • učiteľov, školiteľov, lektorov, administratívnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou, aby učili, školili a získavali nové profe­sionálne obzory v zahraničí alebo aby sa delili o svoje skúsenos­ti (vrátane mobility z a do Európy v oblasti vysokoškolského vzdelávania);

  • vzdelávacie, odborné a mládežnícke inštitúcie/organizácie, aby si vymieňali osvedčené postupy s cieľom inovovať a moder­nizovať;

  • iniciatívy spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi s cieľom posilniť podnikateľský poten­ciál zamestnancov a študentov, ako aj s cieľom pomôcť organi­záciám lepšie reagovať na potreby trhu práce;

  • podporu v snahe zlepšiť proces tvorby politiky a reformy vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych systémov;

  • projekty spolupráce v oblasti športu.


Jazyky pre ľudí v pohybe

Čím lepšie sú vaše jazykové zručnosti, tým viac budete profitovať z vášho času stráveného v zahraničí. Zdokonaľovanie sa v rôznych jazykoch predstavuje dôležitý aspekt väčšiny akcií v oblasti mobility. Ak ste vysokoškolský študent, dobrovoľník alebo zamestnanec, ktorý strávi v zahraničí aspoň dva mesiace, alebo sa venujete odbornej príprave vzahraničíaspoňjeden mesiac, program Erasmus+vám ponúka príležitosť zdokonaliť vašu znalosť jazyka, ktorý budete potrebovať pri štúdiu, práci alebo dobrovoľníckej činnosti.© European Union, 2014

Privacy Policy